Aukční řád

 Aukční řád pro elektronické aukce  

 

Článek 1

Základní ustanovení

Tento " Aukční řád " upravuje průběh elektronické aukce poskytované dražební společností REXIM REALITY s.r.o. (dále jen poskytovatel elektronické aukce). 

Elektronická aukce se řídí přiměřeně ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků. Cílem aukce je výběr nejvýhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy, nebo jiné smlouvy, pro zcizení předmětu elektronické aukce.

Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zákona číslo 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách, v platném znění.

 

Článek 2

Předmět elektronické aukce

Předmět aukce je movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím elektronické aukce. Předmět elektronické aukce je přesně vyspecifikován na internetových stránkách  www.portalaukci/rexim.cz na nichž dražební společnost REXIM REALITY s.r.o. poskytuje elektronické aukce (dále již jen internetový portál).

Poskytovatel nabízí v elektronických aukcích předměty elektronické aukce ve vlastnictví třetích osob a nepodílí se žádným způsobem na uzavírání  kupních smluv, nebo jiných smluv mezi vyhlašovatelem a účastníkem, pokud není v podrobnostech k jednotlivým aukcím uvedeno jinak. 

 

Článek 3

Účastníci elektronické aukce

Účastníky elektronické aukce mohou být osoby právnické, fyzické i stát, které splňují podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu elektronické aukce, a které současně splnily podmínky stanovené poskytovatelem, uveřejněné na jeho internetových stránkách.

Fyzické osoby musejí mít způsobilost k právním úkonům, tj. uzavřít s poskytovatelem smlouvu, uhradit aukční jistotu a splnit i veškeré podmínky dané poskytovatelem.

Právnické osoby musejí být zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku, musejí uzavřít s poskytovatelem smlouvu podepsanou členem statutárního orgánu oprávněného za společnost jednat (nebo na základě plné moci zastupovat), musejí uhradit aukční jistotu a splnit veškeré podmínky stanovené poskytovatelem. 

Osoba, která má zájem účastnit se elektronické aukce, na jejímž základě má být vybrána vítězná nabídka, je povinna uzavřít s poskytovatelem smlouvu, na které musí být v případě aukce nemovitostí úředně ověřen podpis. Po složení aukční jistoty (výše, způsob a termín je uveden v aukční vyhlášce a na internetovém portálu) bude účastníku umožněn přístup k elektronické aukci dle pokynů na internetovém portálu. Účastníci elektronické aukce nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoli způsobem negativně ovlivňovali volný a nerušený průběh elektronické aukce.

  

Článek 4

Vyhlašovatel elektronické aukce

Vyhlašovatel je osoba zadávající provedení elektronické aukce prostřednictvím poskytovatele, oprávněná disponovat předmětem elektronické aukce, která má v úmyslu předmět elektronické aukce tímto způsobem zpeněžit.

Vyhlašovatel na základě uzavřené smlouvy s poskytovatelem pověřuje poskytovatele k tomu, aby pro vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení vybraného předmětu elektronické aukce.

Vyhlašovatel si může v aukční vyhlášce vymínit právo neurčit žádného vítěze případně s vítězem elektronické aukce neuzavřít kupní smlouvu nebo výběrové řízení zrušit. A to i bez udání důvodu.  

 

Článek 5

Aukční jistota

Poskytovatel je oprávněn po účastníkovi elektronické aukce žádat složení aukční jistoty. Účastník elektronické aukce je povinen složit poskytovateli tuto jistotu ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční vyhlášce. Lhůta pro složení aukční jistoty je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele www.reximreality.cz a na internetovém portále, kde bude probíhat vlastní elektronická aukce.

Aukční jistota je považována za složenou až jejím připsáním na účet označený poskytovatelem, nebo složením částky k rukám poskytovatele (do pokladny), pokud je tato možnost u konkrétní aukce připuštěna v aukční vyhlášce.

Účastníkům elektronické aukce, kteří se nestanou vítězi aukce, se aukční jistota vrací bez zbytečného odkladu po skončení elektronické aukce bankovním převodem na účet, ze kterého účastník jistotu uhradil. Nebyla-li aukční jistota složena na účet, ale do pokladny poskytovatele elektronické aukce, jistota se vrátí dle pokynů účastníka elektronické aukce, který se nestal vítězem aukce a to bez zbytečného odkladu po skončení elektronické aukce.

V případě, že vítěz elektronické aukce poruší své povinnosti následujícím způsobem: 

 a) neuzavře smlouvu ve stanoveném termínu,

b)  bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými právy,

c) neuhradí kupní cenu, případně ji neuhradí úplně nebo včas,

ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen, a tuto skutečnost bere na vědomí a akceptuje ji, zaplatit smluvní pokutu ve výši složené aukční jistoty, přičemž souhlasí výslovně s tím, že jím složená aukční jistota bude použita na úhradu této smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a doplacení rozdílu vzniklého mezi vítěznou nabídkou a nabídkou postoupenou na místo vítěze.  

V případě, že odměnu poskytovatele hradí vyhlašovatel, účastníkovi, který se stane vítězem aukce, se složená aukční jistota plně započítá na kupní cenu dosaženou v elektronické aukci. 

Pokud vyhlašovatel a poskytovatel ujednali, že odměnu poskytovatele hradí vítěz elektronické aukce, bude tato odměna, po uhrazení celé kupní ceny a v případě nemovitostí po provedeném vkladu vlastnického práva ve prospěch vítěze elektronické aukce, odečtena ze složené kauce a zbylá část složené kauce bude vrácena poskytovatelem na účet označený vítězem elektronické aukce.   

 

Článek 6

Povinnosti poskytovatele elektronické aukce

Poskytovatel elektronické aukce je povinen dohlížet na průběh elektronické aukce tak, aby probíhala v souladu s tímto aukčním řádem. Poskytovatel se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení.

Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění elektronické aukce, a to v souladu se zadáním a podklady předanými vyhlašovatelem všem přihlášeným účastníkům. Poskytovatel poskytne obsluhu aplikace elektronické aukce po dobu průběhu elektronické aukce, jakož i přistup pro vyhlašovatele či vyhlašovatelem určenou osobu za účelem kontroly průběhu elektronické aukce. Poskytovatel zajistí zdokumentování průběhu elektronické aukce a zavazuje se jednak předat dokumentaci zachycenou písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně magnetické či digitální podoby) vyhlašovateli za účelem archivace, dále pak archivovat dokumentaci po dobu a ve formě stanovené platným právním předpisem. Poskytovatel elektronické aukce je oprávněn upustit od aukce nejpozději do jejího zahájení.

 

Článek 7

Průběh aukce

V aukční vyhlášce k jednotlivé elektronické aukci je stanoveno její zahájení (dle data, hodin a minut stanovených v reálném čase elektronické aukční síně), doba trvání elektronické aukce, a ukončení elektronické aukce (pokud nedojde k platnému navýšení nabídky v posledních 2 minutách před ukončením elektronické aukce).

Podání je nabídka účastníka elektronické aukce učiněná ve vymezeném čase pro elektronickou aukci. To znamená, že  první nabídka bude podána minimálně ve výši nejnižšího podání, každá další nabídka převýší nabídku učiněnou jiným účastníkem, nejméně však o minimální příhoz, který je stanoven v aukční vyhlášce.

Vítězem se stane ten, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení elektronické aukce nejvyšší.

Jediným kritériem určujícím vítěze elektronické aukce je výše nabídky podané účastníkem.

Nebylo-li v době 2 minut před stanoveným ukončením elektronické aukce již učiněno žádné vyšší podání, elektronická aukce je skončena v době, tak jak byl konec aukce stanoven, a vítězem aukce je účastník, který učinil nejvyšší nabídku. Je-li vyšší podání v době 2 minut před stanoveným ukončením elektronické aukce učiněno, aukce se vždy prodlužuje o další 2 minuty od každého posledního podání účastníka elektronické aukce. Učiněným podáním je účastník aukce vázán.

Elektronická aukce je ukončena uplynutím doby, na kterou byla vyhlášena, není-li v tomto aukčním řádu stanoveno jinak (např. podáním v době 2 minut před stanoveným ukončením aukce). 

 

Článek 8

Práva a povinnosti vítěze aukce

Nabídku učiněnou vítězem aukce je nutné uhradit dle podmínek přesně stanovených ke konkrétní elektronické aukci, případně ve smlouvě mezi vítězem a vyhlašovatelem aukce (v případě aukce nemovitostí). Opožděná platba či chybná platba má za následek to, že se na vítěze pohlíží, jako by nesplnil své závazky.

Cena, za kterou byla věc prodána v elektronické aukci, se považuje za cenu včetně DPH, nejedná-li se o aukci nemovitosti nebo souboru nemovitostí od DPH osvobozených, popřípadě aukci věcí movitých, jejichž vlastník není plátce DPH. Zda je cena včetně, nebo bez DPH, bude vždy uvedeno ve smlouvě o provedení elektronické aukce a v  aukční vyhlášce ke konkrétní aukci.

Je-li elektronická aukce zmařena vítězem aukce, tzn. neuhradí-li vítěz aukce řádně celou cenu ve stanovené lhůtě, aukční jistota složená vítězem aukce, včetně jejího příslušenství, se stává smluvní pokutou, nevrací se účastníku aukce, a použije se zejména na náklady této zmařené aukce. 

V případě aukce nemovitostí vítězi aukce vzniká právo i povinnost uzavřít s vyhlašovatelem kupní (nebo jinou) smlouvu, jejíž návrh obdrží od poskytovatele elektronické aukce. Kupní cena sjednaná v této smlouvě bude rovna výši vítězné nabídky učiněné účastníkem elektronické aukce (není-li pro případ nesplnění závazku vítězným účastníkem ujednáno, že bude ve výši nabídky druhé či dokonce třetí v pořadí).

Vyhlašovatel má povinnost a zavazuje se neuzavřít smlouvu vyplývající z vítězství v elektronické aukci, ve které se stal účastník vítězem, s jinou osobou než s vítězem, popřípadě s účastníkem druhým (či třetím) v pořadí, nastane-li situace, kdy vítěz poruší své povinnosti způsobem  v podmínkách aukce uvedeným.

 

Článek 9

 Protokol o provedené aukci 

Po ukončení elektronické aukce poskytovatel aukce vyhotoví protokol o provedené elektronické aukci a v něm uvede zejména: datum, místo a čas konání elektronické aukce, označení předmětu aukce, označení bývalého vlastníka, nejnižší podání, označení poskytovatele aukce, vítěze aukce a cenu dosaženou v elektronické aukci. Tento protokol poskytovatel aukce podepíše.

 

Článek 10

Potvrzení vydávaná poskytovatelem vítězi aukce

Poskytovatel vydá vítězi elektronické aukce věcí movitých i vítězi elektronické aukce věcí nemovitých potvrzení o vítězství v elektronické aukci, bez zbytečného odkladu po vyhotovení protokolu o provedené aukci. Písemné potvrzení obsahuje zejména: označení předmětu aukce, bývalého vlastníka, poskytovatele elektrické aukce, vítěze aukce a výši ceny dosažené v aukci. 

 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti poskytovatele, vyhlašovatele, účastníků elektronické aukce, případně dalších osob, v tomto aukčním řádu pro elektronické aukce neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákony souvisejícími.

 

REXIM REALITY s.r.o., Ing. Jan Kříž, jednatel společnosti  

Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Radlická 1170/61
150 00 Praha 5 - Smíchov

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz