Obchodní podmínky poskytovatele on-line aukčního systému

 OBSAH

I.        Všeobecné podmínky

II.       Definice základních pojmů

III.      Způsob a provedení aukce

IV.      Aukční systém

V.       Práva a povinnosti smluvních stran vyhlašovatel, poskytovatel       

VI.     Aukční vyhláška

VII.    Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

VIII.   Aukční jistota

IX.     Podmínky účasti v elektronické aukci

X.      Odměny, poplatky a pokuty

XI.     Průběh aukce

XII.    Uzavření smlouvy s vítězem

XIII.   Povinnosti poskytovatele

XIV.   Podmínky zpracování a užití osobních údajů

XV.    Salvátorská klauzule

I. Všeobecné podmínky

 

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o účasti v aukci (dále SOUVA), uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem aukce a Smlouvy o provedení aukce (dále SOPA.) mezi poskytovatelem a vyhlašovatelem aukce a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

 

II. Definice základních pojmů

„poskytovatel“ – společnost provozující internetový aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce,

„vyhlašovatel“ – osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči předmětu aukce, která má v úmyslu předmět aukce zpeněžit,

„předmět aukce“ – movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v aukční vyhlášce,

„aukce“ - softwarový nástroj pracující na internetu jako zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím internetového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále aukční vyhláškou,

aukční vyhláška“ - samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a předmět aukce,

„účastník“ - osoba, která splňuje podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu aukce a současně splnila podmínky stanovené aukční vyhláškou aukce

„vítěz“ - účastník, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku,

„aplikace aukce“ - softwarové prostředí - aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce,

„elektronická aukční síň“ - softwarová část aplikace zpřístupněná účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým mají účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků,

„nabídka“ - je nabídka peněžité částky, představující kupní cenu předmětu aukce, učiněná účastníkem v měně stanovené aukční vyhláškou, převyšující jak minimální nabídku, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz,

„nejnižší podání“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující nejnižší možnou cenu předmětu aukce,

„minimální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku účastníka,

„maximální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku,

 

„aukční jistota aukce“ - finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí včetně odměny poskytovatele, v případě nedodržení podmínek aukce ze strany vítěze slouží k pokrytí nákladů spojených s aukcí.

 

III.   Způsob a provedení aukce

Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Aukce se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jejímž cílem je výběr nejvhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy vymezující přesné parametry pro zpeněžení předmětu aukce. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

 

IV.   Aukční systém

Poskytovatel, je společnost provozující internetový aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce a účastníkovi - kupujícímu nabízený předmět aukce, poptat a v případě vítězství v aukci jej získat.

Poskytovatel jako provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu a podporuje nabídku předmětu aukce prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat aukce vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu aukce na základě vyhlašovatelem uděleného souhlasu k takovému způsobu jejich užití, definovaném a postihovaném v SOPA.

Poskytovatel nenabízí v elektronických aukcích vlastní předměty aukce a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv, smluv o postoupení nebo cesí mezi vyhlašovatelem a účastníkem pokud není v aukční vyhlášce uvedeno jinak.

Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:

a)    počítač účastníka musí být připojen k internetu,

b)    pro bezproblémovou účast v aukci je nutné mít nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů: Firefox, Safari,    

      Opera, Internet Explorer.

 

V.    Práva a povinnosti smluvních stran - vyhlašovatel, poskytovatel

Vyhlašovatel na základě uzavření SOPA s poskytovatelem pověřuje poskytovatele k tomu, aby pro vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení vybraného předmětu aukce.

Základní činnosti poskytovatele, obsažené v postupu provádění elektronických aukcí:

a)    příprava aukce, založení aukční síně, poskytnutí softwarové aplikace,                uspořádání aukce, předání dokumentace z aukce vyhlašovateli s vítěznou nabídkou,

b)    posouzení předmětu aukce z hlediska jeho bonity a výnosu pro vyhlašovatele a následné navržení ceny v souladu s oceněním předmětu aukce,

c)    základní marketingová činnost,

d)    základní příprava dokumentace k předmětu aukce - digitalizace dat.

Činnosti, prováděné poskytovatelem nad rámec základního postupu při realizaci aukce jsou zpoplatněny za podmínek uvedených ve SOPA mezi poskytovatelem a vyhlašovatelem.

Mezi tyto činnosti patří:

a)    speciální marketing, dle rozpočtu a zadání aukce

b)    příprava speciální dokumentace k předmětu aukce - digitalizace dat

c)    zajištění služeb znalce nebo znaleckého ústavu

d)    speciální nebo umělecká fotodokumentace

e)    příprava smluvních dokumentů a služby advokátní kanceláře

f)     oznámení o změně vlastnictví předmětu aukce (oznámení o postoupení pohledávky na základě plné moci), vyžaduje-li to

       předmět aukce

g)    zajištění převodu vlastnických práv na základě smlouvy u příslušného KÚ (Souhlasné prohlášení), vyžaduje-li to předmět

      aukce

h)    aktualizace a zajištění LV u příslušného KÚ, vyžaduje-li to předmět aukce

i)     zajištění služeb notáře

Postup vyhlašovatele a poskytovatele při provádění aukce

1)    Vyhlašovatel předá poskytovateli podklady a práva, na základě kterých je oprávněn zpeněžit předmět aukce společně s návrhem na termín realizace.

2)   Poskytovatel na základě těchto podkladů zformuluje aukční vyhlášku aukce a pasport jednotlivých položek předmětu aukce, ve stanoveném pořadí daném vyhlašovatelem.

3)   Ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů od předání podkladů ke zpracování aukce budou zpracovány poskytovatelem a zveřejněny formou aukční vyhlášky a vytvořena elektronická aukční síň.

4)   Závazky, které jsou spojeny s předmětem aukce, budou aktualizovány v rámci činnosti vyvíjené poskytovatelem a následně zapracovány do dokumentů k aukci.

 

Předávání podkladů a podepisování

1)    Předávání podkladů zajistí vyhlašovatel v souladu se svou organizační strukturou tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením vzhledem k požadovanému termínu zpeněžení.

2)    Podepisování jednotlivých smluv a ostatní dokumentace plynoucích z jednotlivých aukcí bude probíhat dle údajů z obchodního rejstříku, nebo v souladu s podpisovým řádem vyhlašovatele.

3)    Vyhlašovatel určí v rámci své organizační struktury zodpovědnou osobu, která bude předávání podkladů a vlastní průběh realizace zajišťovat.

 

 

Prohlášení vyhlašovatele

Vyhlašovatel bere na vědomí, že plně odpovídá za neoprávněný návrh na provedení aukce. Pokud v důsledku neoprávněného provedení aukce z důvodů na straně vyhlašovatele vznikne poskytovateli škoda, zavazuje se vyhlašovatel vzniklou škodu poskytovateli uhradit, a to za podmínek uvedených v bodu X. těchto Obchodních podmínek.

Antikonkurenční ustanovení

Vyhlašovatel prohlašuje, že nepověřil a zavazuje se nepověřit stejnou záležitostí jiného poskytovatele elektronických aplikací, a to ani tehdy, jestliže by tento poskytovatel byl dceřinou společností či jinou firmou, na které se vyhlašovatel podílí.

Zveřejnění informací

Veškeré informace a zejména podklady, které poskytovatel obdrží od vyhlašovatele, jsou považovány za důvěrné a na jejich základě bude zpracována aukční vyhláška a ostatní smlouvy.

 

VI.   Aukční vyhláška

Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci. Mezi tyto údaje patří:

1)    označení vyhlašovatele a poskytovatele

2)    místo konání, datum a čas zahájení a ukončení aukce

3)    označení a popis předmětu aukce

4)    nejnižší podání a stanovený minimální příhoz a maximální příhoz, který může účastník aukce učinit

5)    požaduje-li poskytovatel složení aukční jistoty aukce, definuje aukční vyhláška lhůtu a způsob pro její složení, číslo účtu, kde má být aukční jistota složena, výši aukční jistoty a způsob a lhůtu jejího vrácení,

6)    datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce, a organizační opatření k zabezpečení prohlídky

7)    případné upozornění, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou

8)    lhůtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi vítězem a vyhlašovatelem aukce

9)    nedílnou součástí aukční vyhlášky je závazné znění kupní smlouvy, smlouvy o postoupení nebo cesi pohledávek podle předmětu aukce

 

VII.    Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

Poskytovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem poskytovateli pro účely aukce.

Odpovědnost poskytovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastan

Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Radlická 1170/61
150 00 Praha 5 - Smíchov

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz