Aukční řád

A U K Č N Í  Ř Á D

Článek 1. - Úvodní ujednání

1.1. Tento aukční řád upravuje postup při aukčním prodeji věcí ve výlučném vlastnictví vyhlašovatele aukce, které jsou podrobně specifikovány v aukční vyhlášce.

1.2. Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

1.3. Předmětem aukce je soutěž blíže neurčeného počtu účastníků aukce o právo na uzavření smlouvy o koupi věcí ve vlastnictví vyhlašovatele aukce („právo smlouvy“).

1.4. Vlastnictví k draženým věcem zájemce o jejich koupi nenabývá rozhodnutím o příklepu dražebníka/poskytovatele pro účastníka aukce v průběhu aukce, ale na základě následně uzavřené smlouvy za podmínek ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („ObčZ“).

1.5. Aukční řád je stanoven organizátorem/poskytovatelem aukce.

Článek 2. - Účastník aukce

2.1. Účastníkem aukce může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která podpisem aukčního protokolu udělila organizátorovi/poskytovateli aukce souhlas se zpracováním svých osobních údajů a souhlas s pořizováním zvukových a obrazových záznamů z aukce.

2.2. Fyzická osoba nebo právnická osoba, nejedná-li svým statutárním orgánem, se mohou nechat při aukci zastoupit zmocněncem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ve které bude uvedeno jméno a příjmení zmocnitele a zmocněnce, IČ nebo datum narození zmocnitele a zmocněnce, sídlo firmy nebo adresa bydliště zmocnitele a zmocněnce a podpis zmocnitele a zmocněnce, ve které dále zmocnitel určí věci, které za něho má zmocněnec dražit, a výslovné zmocnění k podpisu kupní smlouvy. Organizátor/poskytovatel aukce udrží přijaté plné moci v tajnosti i po aukci.

2.3. Účastníkem aukce nesmí být osoba podnapilá či osoba hrubě porušující pravidla slušného chování v průběhu aukce, jakož ani osoba, jíž byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právní m úkonům, případně osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům. Rovněž nesmí být účastníkem aukce vyhlašovatel aukce a organizátor/poskytovatel (osoba aukci provádějící) a osoby vyhlašovateli blízké (§ 22 ObčZ). Takové osoby nebudou k aukci připuštěny nebo budou z aukce organizátorem/poskytovatelem aukce vyloučeny.

2.4. Organizátor/poskytovatel aukce je oprávněn zjišťovat totožnost účastníků aukce před převzetím aukčního čísla či před vstupem do aukční místnosti. Zjištění totožnosti účastníka aukce se provádí podle předloženého dokladu osvědčujícího totožnost účastníka aukce, tj. podle občanského průkazu či platného cestovního pasu účastníka aukce. V případě nemožnosti ověření totožnosti či odmítnutí prokázání totožnosti nebude účastník na aukci připuštěn.

Článek 3. - Aukční vyhláška

3.1. Organizátor/poskytovatel aukce zveřejní konání aukce s uvedením místa, data a času konání aukce, a předmětů aukce, vyvolávacích cen a určené aukční jistoty (buď jediné pro veškerá aukční jednání v rámci jedné dražby nebo pro každou draženou věc samostatně), na svých webových stránkách www.reximreality.cz, případně jakýmkoli jiným vhodným způsobem nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání aukční vyhláškou, ve které uvede mimo výše uvedených náležitostí, kdy a za jakých podmínek si mohou zájemci o účast v aukci věci pro aukci určené prohlédnout.

3.2. Každá jednotlivá dražená věc (právo smlouvy) je v aukční vyhlášce podrobně specifikovaná tak, aby nemohla být zaměněna za jinou a označená pořadovým číslem aukčního jednání.

3.3. Spolu s aukční vyhláškou je zveřejněn text smlouvy, na základě které na vítěze aukce přejde vlastnické právo k v aukci nabízené věci či jiné smlouvy, která bude s vítězem aukce po aukci sepsána. Místo smlouvy, na základě které na vítěze aukce přejde vlastnické právo k v aukci nabízené věci, může být uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. V textu smlouvy není doplněna kupní cena, která se do textu smlouvy dopíše podle částky dosažené posledním příhozem a osoba kupujícího – vítěze aukce. Zájemce o aukci svou účastí v aukci stvrzuje, že se s textem smlouvy řádně seznámil, a že bere na vědomí, že se smluvních ujednání po zahájení aukce nemůže k tíži prodávajícího dovolávat.

Článek 4. - Aukce

4.1. Aukce je veřejná. Vstup na aukci mají povolený pouze účastníci aukce a osoby, o kterých tak rozhodne organizátor/poskytovatel aukce.

4.2. O vyloučení účastníka aukce či jiné osoby z aukce rozhoduje dle svého uvážení organizátor/poskytovatel aukce.

4.3. Vyhlašovatel aukce má právo i bez uvedení důvodu aukci přerušit.

Článek 5. - Aukční jistota

5.1. Aukční jistota je částka, kterou určí vyhlašovatel aukce po konzultaci s organizátorem/poskytovatelem, a kterou musí zájemce o účast na aukci složit buď v hotovosti před zahájením aukce přímo v prostorách konání aukce, nebo nejpozději jeden pracovní den do 16:00 hod před konáním elektronické aukce na pokladně organizátora/poskytovatele aukce v jeho sídle, anebo převodem na účet úschovy organizátora/poskytovatele aukce uvedený v aukční vyhlášce, tak, aby aukční jistota byla na účtu organizátora/poskytovatele aukce připsána nejpozději před konáním samotné aukce.

5.2. Zájemce se účastníkem aukce stává okamžikem složení aukční jistoty a po splnění podmínek pro registraci účastníka.

5.3. Složení aukční jistoty opravňuje účastníka aukce k účasti na všech dílčích aukčních jednáních (jednání o každé jednotlivé konkrétní věci nabízené v rámci aukce) v rámci jednotlivé aukce, není-li v aukční vyhlášce stanoveno složení aukční jistoty pro každou draženou věc samostatně.

5.4. V aukční vyhlášce může být stanoveno, že se účastník aukce může účastnit tolika dílčích aukčních jednání, pro kolik nabízených věcí složil aukční jistoty, aniž by se aukční jistota vztahovala ke konkrétní nabízené věci. To se uplatní zejména v tom případě, kdy se v aukci nabízejí nemovitosti, pro které je stanovena stejná výše aukční jistoty. V takovém případě účast účastníka aukce končí poté, co vydražil poslední věc, pro kterou složil aukční jistotu (složil-li účastník aukce aukční jistotu pro aukci tří věcí, končí jeho účast na aukci poté, co vydražil třetí věc, bez ohledu na to, kolika dílčích aukčních jednání se účastní).

5.5. V případě, že účastník aukce získá právo na uzavření smlouvy o koupi předmětu aukce, složená aukční jistota se v plné výši započte na úhradu kupní ceny předmětu aukce.

5.6. V případě, že účastník aukce z jakéhokoli důvodu nevydraží právo na uzavření smlouvy o koupi nemovitostí, složená aukční jistota se v plné výši vrátí účastníkovi aukce, a to převodem na jím určený účet, případně v hotovosti v sídle organizátora/poskytovatele aukce, a to do pěti pracovních dnů ode dne konání aukce. Výběr způsobu vrácení aukční jistoty určuje účastník aukce.

5.7. V případě, že vítěz aukce nepřistoupí bezprostředně po skončení aukce k uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, či v případě, kdy nepočká do konce aukce a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s ním není možno uzavřít z důvodu jeho absence, složená aukční jistota propadá jako smluvní pokuta ve prospěch organizátora/poskytovatele aukce. Stejně tak složená aukční jistota propadá jako smluvní pokuta ve prospěch organizátora/poskytovatele aukce v případě, kdy vítěz aukce nesplní podmínky uzavřené smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. Smluvní pokuta podle aukčního řádu není smluvní pokutou, na kterou případně vznikne nárok prodávajícímu z uzavřené smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy či jiné smlouvy.

Článek 6. - Průběh aukce

6.1. Všichni účastníci aukce i jiné osoby, kterým bude umožněna účast na aukci, jsou povinny dodržovat v průběhu aukce pravidla slušného chování.

6.2. Zájemci o aukci se na aukci musí dostavit nejméně 30 minut před zahájením aukce.

6.3. Organizátor/poskytovatel aukce před zahájením aukce provede ověření totožnosti zájemců o aukci a kontrolu složení aukční jistoty jednotlivými účastníky aukce.

6.4. Osoby, které nesplní podmínky dané tímto aukčním řádem, či které budou podnapilé, pod vlivem látek rozpoznávací schopnosti, které budou zjevně ve špatném zdravotním stavu či v nevhodném oděvu, nebudou na aukci připuštěny, nerozhodne-li organizátor/poskytovatel aukce jinak.

6.5. Po ověření způsobilosti účastníka aukce nechá organizátor/poskytovatel aukce účastníka aukce podepsat prohlášení účastníka aukce, že byl seznámen s aukční vyhláškou, aukčním řádem a textem kupních smluv na věci, ohledně kterých bude aukce probíhat a s dalšími údaji, a přidělí mu aukční číslo.

6.6. Účastník aukce může až do okamžiku zahájení prvního aukčního jednání z aukce bez sankce odstoupit. Po odstoupení odevzdá přidělené aukční číslo, případně může aukční místnost opustit, nerozhodne-li organizátor/poskytovatel aukce jinak.

6.7. Aukci provádí licitátor pověřený k provedení aukce organizátorem/poskytovatelem aukce.

6.8. Pro každou jednotlivou věc či soubor věcí (právo smlouvy) je vedeno samostatné aukční jednání.

6.9. Licitátor je každou jednotlivou věc či soubor věcí povinen vyvolat zvlášť a uvést její přesnou specifikaci, pořadové číslo aukce podle aukční vyhlášky a nejnižší podání.

6.10. Nejnižší podání je částkou, za kterou bude právo na uzavření smlouvy o koupi věci v aukci, vyvolána poprvé.

6.11. Aukce začíná po vyvolání dražené věci a koná se tak dlouho, činí-li účastníci aukce příhozy.

6.12. Minimální výše příhozu je vždy stanovena v aukční vyhlášce.

6.13. Za příhoz se považuje, zvedne-li účastník aukce viditelně v ruce uchopené aukční číslo a oznámí výši částky, kterou nabízí za koupi dražené věci.

6.14. Po každém příhozu licitátor hlasitě oznámí okamžitou aukční cenu.

6.15. Okamžitou aukční cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů vyvolávána.

6.16. Další příhoz může být účastníky aukce učiněn až po oznámení okamžité aukční ceny.

6.17. Pokud není přes dvojí vyzvání licitátora přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou okamžitou výši ceny a přiklepne věc tomu účastníkovi aukce, který přihodil jako poslední. Kdo má přiklepnutý poslední příhoz, stává se vítězem aukce.

6.18. Nejvyšší dosažená okamžitá aukční cena u každého aukčního jednání se stává cenou kupní.

6.19. V případě, že poslední příhoz na nejvyšší okamžitou aukční cenu učiní dva či více účastníků aukce současně a přes dvojí vyzvání dražitele již není dále přihozeno, rozhodne o vítězi aukce hod kostkou. Účastníci aukce, kteří učinili souběžně poslední příhoz a nabídli za předmět dražby nejvyšší okamžitou aukční cenu, hodí postupně každý jedenkrát stejnou kostkou, přičemž vítězem aukce se stává ten, komu padne nejvyšší číslo. V případě, že dvěma či více účastníkům aukce padne shodné číslo, hod kostkou se opakuje podle stejných zásad až do doby, kdy je určen vítěz aukce.

6.20. O průběhu jednotlivých aukčních jednání se sepisuje protokol, kde se zaznamenávají příhozy, čísla účastníků činících příhozy a další informace k aukčnímu jednání.

6.21. Aukce se koná s přestávkami mezi jednotlivými aukčními jednáními. Délku přestávky určuje organizátor/poskytovatel.

6.22. Nepřiklepnuté položky může vyhlašovatel aukce či organizátor/poskytovatel zařadit do aukce kdykoli znovu, nejdříve však po ukončení posledního řádného aukčního jednání.

6.23. Vyhlašovatel aukce si vyhrazuje právo v případě, že nedojde ze strany vítěze aukce k uzavření následné smlouvy (Článek 3. odst. 3.3.), nabídnout draženou věc již bez dalšího aukčního jednání ke koupi tomu účastníkovi aukce, který nabídnul druhou nejvyšší aktuální aukční cenu či ji zcizit jiným způsobem, případně konat ohledně této věci nové aukční jednání.

6.24. Vyhlašovatel aukce si vyhrazuje právo aukci nebo kterékoli aukční jednání kdykoli přerušit či neuzavřít smlouvu na vydraženou věc v případě, že bude mít pochybnosti o schopnosti vítěze aukce naplnit smluvní podmínky či v případě, že dodatečně zjistí, že vítěz aukce není oprávněn smlouvu uzavřít. V případě, že vyhlašovatel aukce nepřistoupí z důvodů uvedených v tomto článku aukčního řádu či z jiných důvodů na své straně k uzavření smlouvy, je povinen složenou aukční jistotu vrátit vítězi aukce v plné výši.

6.25. V případě, že účastník aukce či jiná osoba narušuje průběh aukce, může být taková osoba z účasti na aukci vyloučena a vykázána z aukční místnosti.

6.26. Případné spory v průběhu aukce řeší výlučně organizátor/poskytovatel aukce, proti jehož rozhodnutí není přípustný jakýkoli opravný prostředek.

Článek 7. - Průběh elektronické aukce

7.1. V případě zájmu o účast v elektronické aukci (dále E-aukce) se musí zájemce před samotným zahájením E-aukce zaregistrovat a složit předepsaným způsobem aukční jistotu.

7.2. Registraci provede zájemce na stránkách www.portalaukci.cz nebo na www.rajaukci.cz v sekci Můj účet / registrace, Po vyplnění a odeslání základních údajů je potřeba novou registraci autorizovat. Na zájemcem uvedený e-mail při registraci je odeslána zpráva s instrukcemi pro autorizaci účtu zájemce. Po autorizaci a přihlášení na www.portalaukci.cz nebo na www.rajaukci.cz nadále zájemce postupuje podle instrukcí na obrazovce. Zájemce klikne na volbu „budu nakupovat“. Zájemce je povinen vyplnit veškeré povinné údaje, dle typu registračního formuláře.

7.3. Souhlas s obchodními podmínkami portálu je nutné zatrhnout před odesláním registračního formuláře. V opačném případě nebude registrace dokončena.

7.4. Před odesláním registračních údajů překontroluje zájemce správnost vyplněných údajů, a po té klikne na tlačítko Uložit změny, tím bude registrace dokončena. Po té, má registrovaný zájemce možnost účasti ve všech připravovaných elektronických aukcí na www.portalaukci.cz nebo na www.rajaukci.cz. Po zvoleném výběru je odeslána žádost k účasti.

7.5. Zájemci o účast v E-aukci jsou povinni doložit svou totožnost, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka E-aukce. Zájemce vyplní formulář „Registrace a čestné prohlášení účastníka elektronické aukce“. Formuláře jsou ke stažení v přílohách u příslušené karty E-aukce. Zájemce si vybere typ formuláře podle svých potřeb – fyzická osoba, právnická osoba, společné jmění manželů (SJM) nebo společné vlastnictví. Vyplněný formulář zájemce o účast v E-aukci doručí s úředně ověřeným podpisem dražebníkovi s ostatními povinnými dokumenty k E-aukci na adresu REXIM REALITY s.r.o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 - Stodůlky.

7.6. Po splnění všech registračních podmínek dojde k aktivaci účastníka v předmětné E-aukci. O této skutečnosti provozovatel vyrozumí účastníka e-mailem.

7.7. E-aukce bude provedena elektronicky na internetové adrese: www.portalaukci.cz nebo na www.rajaukci.cz.

7.8. Pokud někdo z účastníků učiní podání v posledních 2 minutách před ukončením E-aukce, čas ukončení E-aukce se posunuje o další 2 minuty. Pokud v posledních 2 minutách před ukončením E-aukce nikdo z účastníků neučiní podání, je E-aukce ukončena.

7.9. Po ukončení E-aukce se odešle všem účastníkům elektronická zpráva o ukončení E-aukce a současně se zveřejní v aukční síni hláška o ukončení E-aukce s uvedením hodnoty nejvyšší nabídky.

7.10. E-aukce se uskuteční formou tzv. anglické aukce. Základem je stanovené nejnižší podání, které bude postupně navyšováno jednotlivými příhozy účastníků E-aukce směrem nahoru.

7.11. Jediným kritériem určujícím vítěze E-aukce, je výše nabídky účastníka E-aukce. To znamená, nabídka bude podána minimálně ve výši nejnižšího podání nebo převýší nabídku učiněnou jiným účastníkem, maximální příhoz je omezen na částku 100.000,- Kč. Vítězem E-aukce se stane ten, jehož nabídka bude nejvyšší.

Článek 8. - Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy

8.1. Po skončení aukčního jednání bude s vítězem aukce sepsána a uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, na základě které následně dojde k uzavření kupní smlouvy, kterou vítěz aukce nabude vlastnictví k dražené věci.

8.2. Přechod vlastnického práva a podmínky předání vydražené věci se řídí ujednáním uzavřené smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, případně jiné smlouvy.

Článek 9. - Závěrečná ustanovení

9.1. Tento aukční řád je závazný pro všechny účastníky aukce, zájemce o aukci, vyhlašovatele aukce i organizátora/vyhlašovatele aukce.

9.2. Každý zájemce o účast na aukci je povinen se s aukčním řádem podrobně seznámit. Neznalost pravidel stanovených aukčním řádem se účastník aukce nemůže dovolat.

 

V Praze dne 01.02.2024

REXIM REALITY s.r.o.

Ing. Jan Kříž v.r.

jednatel

 
Červen - 2024
 
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Bavorská 856/14
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz