Dražební řád

D R A Ž E B N Í    Ř Á D

Článek 1. - Základní ustanovení

Tento „Dražební řád“ upravuje v rozsahu daném platnou právní úpravou podrobněji problematiku provedení veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., zákon  o veřejných dražbách (dále jen dražba).

Za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb. dražbu navrhuje osoba splňující podmínky tímto zákonem stanovené (dále jen navrhovatel) a dražbu, jejíž provedení je v rozsahu daném platnou právní úpravou podrobněji upraveno tímto „Dražebním řádem“, provádí dražebník REXIM REALITY s.r.o., se sídlem Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ:49245031, číslo koncese 310013-33352-00 (dále jen dražebník). Dražebník je oprávněn k provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných a elektronických podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění. Společnost je zapsaná  v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 20645.

Článek 2. - Předmět dražby

Předmět dražby je specifikován v „Dražební vyhlášce“, v níž dražebník uvede označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu a je-li předmětem dražby kulturní památka, i tuto skutečnost.

Článek 3. - Účastníci dražby

Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, splňují-li podmínky stanovené zákonem č. 26/ 2000 Sb., o veřejných dražbách (zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dále označen též pouze „zákon č. 26/2000 Sb.“ nebo „platný právní předpis“).

Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti, v případě účastníka – právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců  (originálem či ověřenou kopií), popřípadě dokladem o evidenci právnické osoby v registru či evidenci právnických osob (ne starší tří měsíců), z něhož musí být zřejmé, kdo je za právnickou osobu jednat a současně musí osoba jednající za právnickou osobu doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti; účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem (ne starší tří měsíců).

V případě, kdy bylo požadováno složení dražební jistoty  (výše, způsob a lhůta pro složení dražební jistoty jsou vždy uvedeny v „Dražební vyhlášce“), doloží účastník dražby složení dražební jistoty způsobem uvedeným v „Dražební vyhlášce“. Poté se zapíše do listiny „Seznam účastníků dražby“ a bude mu přiděleno dražební číslo. Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě nesmí rušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům.

Článek 4. - Organizační zabezpečení dražby

Přístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, musí být účastníkům dražby umožněn alespoň 30 minut před zahájením dražby, stejně tak i zaměstnancům příslušného živnostenského úřadu a Ministerstva pro místní rozvoj pověřeným kontrolou dražby, veřejnosti pak alespoň 10 minut před zahájením dražby.

Dražebník je oprávněn upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení, a to pokud nastanou okolnosti uvedené v ustanovení § 22 (při dražbě dobrovolné) nebo § 46 (při dražbě nedobrovolné) zákona č. 26/2000 Sb.

Článek 5. - Průběh dražby

Dražba je zahájena vyvoláním licitátora. Jeho obsahem je označení a popis předmětu dražby a jeho odhadnutá nebo zjištěná cena, údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu dražby, údaje o nájemních smlouvách týkajících se předmětu dražby a závazcích z nich vyplývajících, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz a popřípadě i skutečnost, že předmětem dražby je kulturní památka; obsahem vyvolání je i výzva účastníkům dražby k podávání nabídek (podání).

Podání je nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, nestanoví-li platná právní úprava jinak. Nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím přiděleného čísla, podání je perfektní až ústní nabídkou. Podání může být učiněno pouze v korunách českých a v českém jazyce. Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora „Neučiní-li někdo z přítomných  účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“  učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Příklep lze, jde-li o dražbu nedobrovolnou, udělit nejdříve 3 minuty po zahájení dražby.

Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Los spočívá v tom, že bude na papír napsáno „Vydraženo“ a do neprůhledného sáčku se vloží tento papír spolu se stejně velkými papíry čistými (jejich celkový počet se rovná poštu účastníků dražby, kteří učinili současně stejné nejvyšší podání), poté účastníci jednotlivě tahají papíry ze sáčku v pořadí jejich dražebních čísel (od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne papír s označením „Vydraženo“, udělí licitátor příklep.

Pro účastníky dražby - spoluvlastníky předmětu dražby a osoby oprávněné vůči předmětu dražby z předkupního práva platí zvláštní ustanovení, a to ustanovení § 23 odst. 11 a § 47 odst. 11 a 12 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Udělením příklepu je dražba ukončena.

Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, (a to ani po jeho případném snížení v dražbě dobrovolné o částku sjednanou ve „Smlouvě o provedení dražby“), licitátor dražbu ukončí.

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota (byla-li požadována) způsobem uvedeným v „Dražební vyhlášce“.

Článek 6. – Účastníci elektronické dražby

Elektronická dražba je upravena příslušnými ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb. a probíhá prostřednictvím dražebního systému na internetové adrese www.portalaukci.cz/rexim nebo www.rajaukci.cz.

Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, budou-li splňovat podmínky stanovené v § 3 nebo § 36 zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění.

V případě zájmu o účast v elektronické dražbě se musí zájemce před samotným zahájením elektronické dražby zaregistrovat. Registraci provede zájemce na stránkách www.portalaukci.cz/rexim nebo www.rajaukci.cz v sekci  registrace nebo můj účet, kde mu budou nabídnuty možnosti volby účastníka dražby, po zvolení vybraného typu účastníka se zobrazí příslušný registrační formulář, ve kterém vyplní zájemce požadované informace. Zájemce je povinen vyplnit veškeré povinné přihlašovací údaje, dle typu registračního formuláře.  Souhlas s obchodními podmínkami portálu je nutné zatrhnout před odesláním registračního formuláře. V opačném případě nebude registrace provedena. Po kontrole registračních údajů klikne zájemce na tlačítko „Registrovat“. Tím bude registrace odeslána.

Na zájemcem zadanou emailovou adresu bude doručen aktivační klíč. Potvrzením aktivačního klíče, dojde k dokončení registrace zájemce a tím stane aktivním na www.portalaukci.cz nebo na www.rajaukci.cz.

Registrovaný zájemce má možnost účasti výběru ze všech připravovaných elektronických dražeb na www.portalaukci.cz nebo na www.rajaukci.cz. Zájemce vyplní formulář Registrace a čestné prohlášení účastníka na aukční a dražební portál www.portalaukci.cz nebo na www.rajaukci.cz, který obdrží emailem od dražebníka po žádosti o přístup do konkrétní dražby nebo si tento formulář stáhne na www.reximreality.cz, www.portalaukci.cz nebo www.rajaukci.cz v přílohách u konkrétní elektronické dražby. Formulář spolu s dalšími požadovanými dokumenty, v případě právnických osob, doručí zájemce s úředně ověřenými podpisy dražebníkovi na adresu REXIM REALITY s.r.o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 - Stodůlky.

Po splnění všech registračních podmínek dojde k aktivaci účastníka v elektronické dražbě. O této skutečnosti dražebník vyrozumí účastníka emailem.  

Účastníci dražby jsou povinni doložit svou totožnost, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, a to v případě obchodních společností výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií). V případě jiných právnických osob dokladem o registraci v příslušném registru či rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií). Je-li účastníkem dražby obchodní společnost či jiná právnická osoba – cizozemec, doloží svou totožnost do českého jazyka soudním tlumočníkem přeloženým výpisem z obchodního či jiného rejstříku či dokladem o registraci ne starším třech měsíců (originálem či ověřenou kopií), z něhož bude zjevné, kdo a v jakém rozsahu je za právnickou osobu oprávněn jednat; pokud se v případě cizozemce nejedná o obchodní společnost či jinou právnickou osobu sídlící v členské zemi Evropského hospodářského prostoru, musí být doklady předány dražebníkovi se superlegalizovaným překladem do českého jazyka.

Účastníci dražby – fyzické osoby – podpisem dokumentu Registrace a čestné prohlášení účastníka na aukční a dražební portál www.portalaukci.cz nebo www.rajaukci.cz  zároveň dokládají, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.  

Pokud je účastník – fyzická osoba – ženatý nebo vdaná a pokud je jeho nakládání s majetkem omezeno jiným právem třetí osoby (společným jměním manželů či právem obdobným společnému jmění manželů), je povinen doložit dražebníkovi plnou moc ne starší třech měsíců (originál či ověřenou kopii), vystavenou touto osobou, z níž bude zřejmé, že zmocnitel souhlasí s nabytím předmětu dražby a s podmínkami nabytí vlastnictví či jiného práva k předmětu dražby. Ohledně náležitostí plné moci platí shora uvedené.

Účastník elektronické dražby, který splnil všechny své povinnosti, zejména pak, že řádně a včas uhradil dražební jistotu, obdrží od dražebníka potvrzení o zapsání do elektronické dražby emailem.

Článek 7. – Průběh elektronické dražby

Dražba bude provedena elektronicky na internetové adrese: www.portalaukci.cz/rexim nebo www.rajaukci.cz.

Pokud v posledních 5 minutách před ukončením dražby nikdo z dražitelů neučiní podání, je dražba ukončena v čase ukončení dražby. Pokud někdo z dražitelů učiní podání v posledních 5 minutách před ukončením dražby, čas ukončení dražby se posunuje o 5 minut. V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva "Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)". V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva "Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)". V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům dražby zobrazeno prohlášení "Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep". V okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva "Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)" a přijímání dalších podání je zastaveno.

V čase ukončení dražby se i odešle všem dražitelům elektronická datová zpráva o ukončení dražby a současně se zveřejní v dražební síni hláška o udělení příklepu dražiteli s nejvyšším podáním. Vydražiteli je zaslána elektronická datová zpráva o udělení příklepu.

Článek 8. - Povinnosti vydražitele

Uhradí-li účastník dražby (vydražitel), jemuž byl licitátorem udělen příklep, cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené platným právním předpisem, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhrazení ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě má pro vydražitele následky stanovené platným právním předpisem.

Článek 9. - Protokol o provedené dražbě

Po ukončení dražby vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu „Protokol o provedené dražbě“, v něm jsou uvedeny údaje stanovené platným právním předpisem.

Článek 10. - Potvrzení o nabytí vlastnictví

„Potvrzení o nabytí vlastnictví“ vydá dražebník vydražiteli, který nabyl vlastnictví podle § 30 (dražby dobrovolné) nebo § 53 (dražby nedobrovolné) zákona č. 26/2000 Sb., bez zbytečného odkladu. Písemné „Potvrzení o nabytí vlastnictví“ obsahuje údaje stanovené platným právním předpisem; platný právní předpis také stanoví, které listiny musí být přílohou „Potvrzení o nabytí vlastnictví“.

Článek 11. - Předání předmětu dražby

Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost (popřípadě podnik nebo jeho organizační složku), předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. Platný právní předpis stanoví, kdy postačí, aby vydražitel písemně potvrdil převzetí předmětu dražby, a kdy bude nutno ohledně předání předmětu dražby sepsat „Protokol o předání předmětu dražby“ podepsaný dražebníkem, bývalým vlastníkem a vydražitelem.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele, resp. jeho držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

 

V Praze dne  01.02.2024

                                                                           

                                     

                                                                                             REXIM REALITY s.r.o.

                                                                                                  Ing. Jan Kříž  v.r.

                                                                                                        jednatel

 
Květen - 2024
 
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Konakt

REXIM REALITY s.r.o.,

Bavorská 856/14
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Ing. Jan Kříž - jednatel
Tel.: 739 110 177
E-mail: jan.kriz@reximreality.cz